EMISSION

Calmark Sweden AB

Lista Spotlight
Teckningstid 15 nov - 29 nov
Bransch
Emissionsbelopp 24,3 MSEK
Teckningskurs 39,60 SEK per unit (3,30 SEK per aktie)
Villkor Företrädesrätt 12:21. Aktieägare kommer att, för varje aktie de äger i bolaget på avstämningsdagen, erhålla en (1) uniträtt. Tjugoen (21) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tolv (12) B-aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2019/2020 i Bolaget.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter Pre-money värdering 42,50 MSEK
Noteringsdag

Nyhetsbrev