NYHETER

2018 15 maj 10:00 First North
Gapwaves AB : Gapwaves offentliggör utfallet av företrädesemissionen
Gapwaves AB (publ) ("Gapwaves" eller "Bolaget") meddelar idag att nyemissionen
av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
(”Företrädesemissionen”) har slutförs och tillför Bolaget cirka 110 MSEK före
avdrag för transaktionskostnader. Nyemissionen innebär att antalet B-aktier ökar
med 6 470 588, från 17 928 511 till 24 399 099, samt att Bolagets aktiekapital
ökar med 388 235,28 SEK, från 1 075 710,66 SEK till 1 463 945,94 SEK.
De som på avstämningsdagen den 18 april 2018 var registrerade som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB för Gapwaves räkning förda aktieboken hade
företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i förhållande till
det antal aktier som innehades på avstämningsdagen. Varje på avstämningsdagen
innehavd aktie berättigade till en teckningsrätt, oavsett aktieslag. Två
teckningsrätter berättigade till teckning av en ny B-aktie. Teckning av nya
aktier kunde även ske utan stöd av teckningsrätter, det vill säga teckning utan
företrädesrätt.

Totalt tecknades omkring 102,3 MSEK, motsvarande cirka 67,1 procent av
Företrädesemissionen. Omkring 82,8 MSEK, motsvarande cirka 54,4 procent av
Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Omkring 19,5 MSEK,
motsvarande cirka 12,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades och
tilldelades investerare som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.
Resterande del av den garanterade delen av Företrädesemissionen, motsvarande
cirka 7,7 MSEK tilldelades emissionsgaranter. Då Företrädesemissionen inte
övertecknades kommer den övertilldelningsemission som beskrevs i det prospekt
som offentliggjordes den 16 april 2018 (”Prospektet”) inte att utnyttjas.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i
enlighet med de principer som angivits i Prospektet. Besked om tilldelning av
aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas
till dem som tilldelats aktier. De tecknade och tilldelade nya aktierna ska
betalas kontant och betalning ska senast vara Pareto Securities AB tillhanda på
likviddagen, omkring den 18 maj 2018, enligt instruktioner på avräkningsnotan.

Antalet aktier ökar från 17 928 511 till 24 399 099 när de nya aktierna
registrerats hos Bolagsverket medan aktiekapitalet ökar från 1 075 710,66 SEK
till 1 436 945,94 SEK. När sådan registrering skett omvandlas betalda tecknade
aktier (BTA) till aktier. Den preliminära avstämningsdagen för sådan omvandling
är den 25 maj 2018 varvid de betalda tecknade aktierna kommer omvandlas till nya
aktierna omkring den 29 maj 2018. Handel i de nya aktierna på Nasdaq First North
beräknas inledas samma dag.

”Jag vill tacka alla befintliga och nya aktieägare som har deltagit i emissionen
och därigenom visat sitt stöd för Gapwaves verksamhet. Emissionen innebär ett
betydande kapitaltillskott för Gapwaves och ger oss möjlighet att fortsatt
utveckla Bolaget. Stärkta av framgångar i kundprojekt inom våra affärsområden
Telekom och Automotive ser vi nu fram emot att arbeta med att ta våra antenner
till nästa nivå och utveckla dessa för massproduktion men även att bredda vår
kundportfölj inom respektive affärsområde.” kommenterar vd Lars-Inge Sjöqvist.

Rådgivare

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare till Gapwaves i samband med
Företrädesemissionen. Baker McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till
Bolaget och Pareto Securities AB i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD, Gapwaves

Telefon: +46 736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Investor Relations, Sverige

Per Andersson, CFO

Telefon: + 46 709 39 53 27

E-post: per.andersson@gapwaves.com

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission AB

Telefon: +46 (0)8 503 000 50

www.gwkapital.se

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018
kl. 10:00 CET.

Om Gapwaves AB (publ)

Gapwaves AB är sprunget ur forskning på Chalmers Tekniska Högskola och
etablerades 2011 för att kommersialisera innovationer för effektiv trådlös
kommunikation. I och med den exponentiellt ökande användningen av bild och video
i mobila enheter uppkommer också ett ökande behov av högpresterande trådlösa
system. Till dessa system utvecklar Gapwaves AB vågledar- och antennprodukter
baserade på den patenterade Gap-vågledarteknologin. Bolagets marknader är främst
som leverantör till telekom- bilradar- och mobiltelefonindustrin.

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en
inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som
refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet
med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande
U.S. Securities Act från 1933. Gapwaves har inte för avsikt att registrera någon
del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt
erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får
inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt
eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya
Zeeland, Singapore, Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådant
offentliggörande, publicering eller distribution av informationen skulle vara
oförenlig med tillämpliga lagar och föreskrifter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella
instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i
Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och
(c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID
II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt
eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt
Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Gapwaves B-aktier
varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa
aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella
investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder
och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för
spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II
(”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer
notera att: priset på Gapwaves B-aktier kan sjunka och investerare kan förlora
hela eller delar av sin investering, att Gapwaves B-aktier inte är förenade med
någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i
Gapwaves B-aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av
garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av
lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna
och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att
bära de förluster som en sådan investering kan resultera i.
Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala
eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av
företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen som avses i Prospektet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en
ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II
eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare
att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Gapwaves B
-aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning
avseende Gapwaves B-aktier samt för att besluta om lämpliga
distributionskanaler.

Nyhetsbrev