NYHETER

2018 15 maj 11:00 First North
Greater Than AB : Greater Than Kvartalsrapport Q1 2018
FÖRSTA KVARTALET 2018

Januari - Mars (TSEK)

» Nettomsättning 3 007 (1 104) +172%
» Rörelseresultat -3 368 (-2 630) -30%
» Periodens resultat efter skatt -3 430 (-2 702)
» Resultat per aktie före och efter utspädning -0,36* (-0,33)

* Resultat per aktie efter skatt beräknat på genomsnittligt antal aktier under
perioden 9 438 244 st.

VD HAR ORDET

Vårt AI löser tydliga affärsproblem
Fler kundmöten ger mer kunskap och med det blir argumenten för våra AI-baserade
bilförsäkringslösningar bara tydligare och starkare.

Digitalisering ger många fördelar i både stort och smått och när vi hjälper
försäkringsbolagen att digitalisera, framstår kund- och konsumentnyttan
tydligt.

Win-win 1: Kärnan i Bolagets digitala erbjudande är vårt egenutvecklade AI, den
modul som prissätter försäkringen. Med Artificiell Intelligens kan försäkringen
prissättas här och nu, per kilometer eller biltur och med en premie som
motsvarar den potentiella risken för att bilen skulle vara inblandad i en
olycka. Premien blir på så vis mer individanpassad och fördelarna jämfört med
dagens kollektivt prissatta premier är uppenbara. Kostnaden blir transparent och
påverkbar för kunden och med det förändras beteendet, med färre skador som
följd. En liten beteendeförändring som sänker skadenettot för försäkringsbolagen
och som i sin tur sänker priset för konsumenten. En positiv spiral med
incitament att göra det där lilla extra har skapats, en ersättare till dagens
fastlåsta kollektiva modell och tydlig lösning av ett affärsproblem.

Win-win 2: En annan stor fördel är kunskapen om affären. Idag baserar
försäkringsbolagen affären på historisk skadestatistik vilket innebär att det
tar flera år innan man får reell insikt i dess verkliga lönsamhet. Med AI
-baserad prissättning får försäkringsbolagen kunskap om affärens lönsamhet i
realtid. Med den kunskapen kan våra kunder prissätta produkterna bättre och vara
mer proaktiva med sina kunder. Detta gäller speciellt i segmentet
fordonsflottor, som enskilt är stora konton men tenderar att ha dålig lönsamhet.
När affären väl visar sitt rätta ansikte är det oftast för sent, kunden
accepterar inte prishöjningen eller så har man redan fått ett bättre förslag
från annat håll. Med realtidsinformation kan försäkringsbolagen föra en proaktiv
dialog och dessutom förse sina kunder med de rätta verktygen hur dom själva kan
styra sina chaufförer mot säkrare bilkörning och därmed lägre premier. Att vi
ger snabb insikt i hur lönsamheten ser ut, löser ett stort affärsproblem.

Att sedan vårt erbjudande stöttas av ett par megatrender gör inte saken sämre.
Det låga ränteläget påminner våra kunder om att göra själva försäkringsaffären
lönsam. Att stötta en sämre affär med kapitalinkomster fungerar inte så bra med
dagens ränteläge. Därtill förväntar sig försäkringsköparna transparens och att
själva kunna förstå och påverka kostnaden.

Fokus för året är sälj vilket för oss innebär att vi besöker försäkringsbolag
för att bygga en pipeline av prospekts och tittar på möjliga strategiska
samarbeten med företag som redan har försäkringsbolag som kunder, för att
snabbare nå ut på marknaden.

Liselott Johansson
Verkställande Direktör

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

» Greater Than meddelade att man inleder ett samarbete och skriver en
avsiktsförklaring med Finlands ledande försäkringsbolag inom motorförsäkringar:
LähiTapiola. Bolaget har 200 kontor i Finland och försäkrar runt 800 000
personbilar.

» Insplanet blev ytterligare en distributionskanal för Greater Than, det
meddelades via ett pressmeddelande där det konstaterades att de båda
försäkringarna Enerfy – Försäkring med Moderna och Moderna Smart Flex kommer att
erbjudas på Insplanets jämförelseplattform.

» Fredrik Rosencrantz, tidigare vd inom Zurich Insurance Group, anställdes som
rådgivare för Grea- ter Than. Han har sysslat med internationellt arbete inom
Zurich Insurance Group sedan 1998. Fredrik Rosencrantz meddelade även att han
köper 25 000 aktier i Greater Than.

» Greater Than och Moderna Försäkringar lanserade företagsförsäkring för både
Enerfy – Försäkring med Moderna och Moderna Smart Flex, något som bland annat
magasinet Finansliv uppmärksammade med en intervju med vd, Liselott Johansson.

» Greater Than stärkte staben ytterligare och anställde en Product Manager och
en Business Manager, som båda arbetade på Moderna Försäkringar vid sina senaste
anställningar.

» Greater Than hyllades i dansk börs-tv där en analytiker och journalist från
Kapital Partner pratade om Greater Than i danska Børsen Play som ett bolag med
starkt fokus på Artificiell Intelligens och värt att vaka över på börsen under
2018.

» Vd, Liselott Johansson var i London för att medverka på Rushlight Award Show
där Greater Than var nominerad i två prisklasser och vann samtliga: Powered
Transport Award & Clean Energy Award.

» Greater Thans grundare, Sten Forseke, medverkade under Mobility Pioneers i
München, som marknadsfördes som ett av Europas största event för aktörer inom
bilbranschen. Greater Than blev exklusivt inbjuden att medverka under eventet
som en lovande tech-startup inom connected car-branschen.

» Sveriges Radio P1 gjorde ett radioinslag i programmet ”Godmorgon, världen!” om
användarbaserade bilförsäkringar där Moderna Smart Flex och Enerfy namnges där
även en kund från Enerfy – Försäkring med Moderna intervjuas.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

» Greater Than anställde ytterligare två personer till bolaget. En Online
Manager och en Customer Success Agent.

» Danska fackförbundet Finansforbundet, som är Danmarks största inom finans- och
fintechsektorn, började distribuera bilförsäkringen Tryg Drive.

KOMMENTAR PÅ DEN EKONOMISKA RAPPORTEN

Omsättningen uppgick till 3 007 MSEK (2 709 MSEK) för perioden.
Nettoomsättningsökningen blev därmed 172% för perioden januari - mars i
jämförelse med samma period förra året. Nettoomsättningen har ökat med 11% från
förra kvartalet. Därmed ökar koncernens omsättning för femte kvartalet i rad.

Omsättningsökningen kommer från försäljningen av försäkringstjänsten genom
bolagets egna kanaler i Sverige och genom bolagets partners i Norden.

Vi ser ökning i koncernens repetitiva intäkter för försäkringstjänsten.
Intäkterna från LeanHaulage har minskat. Detta i linje med förra rapporten.

Koncernen jobbar med en ständig expansion, vilket leder till ökade personal-,
sälj- och marknadsföringskostnader, detta ger ett negativt rörelseresultat för
perioden jan - mar om -3 368 TSEK vilket för samma period förra året var -2 603
TSEK.

Bolagets satsar mer och mer på B2B-verksamheten och stärker säljteamet för att
sälja till försäkringsbolag, och i med det kan personalkostnader stiga. Bolaget
satsar på marknadsföring och försäljning av försäkringstjänsten till konsumenter
i Sverige, något som speglas i intäkterna och kostnaderna i bolaget.

Styrelsen ser löpande över Bolagets prognostiserade kassaflöden för att
säkerställa finansiering och kapital för att kunna driva verksamheten utifrån
den strategiska inriktning som styrelsen beslutat om. Ifall behov av ytterligare
kapital skulle uppstå bedömer styrelsen att bolaget har goda förutsättningar att
kunna tillföra ytterligare finansiering.

BOLAGETS CERTIFIED ADVISER

Mangold Fondkommission AB är bolagets certified adviser.
Tel: 08-503 015 50
E-mail: info@mangold.se

GRANSKNING AV REVISOR

Kvartalsrapport för Q1 har inte granskats av bolagets revisor.

INFORMATIONSKALENDER

» Halvårsrapport: 24 augusti 2018
» Kvartalsrapport Q3: 26 oktober 2018
» Bokslutskommuniké: 21 februari 2019

AVLÄMNANDE AV Q1-KVARTALSRAPPORT FÖR 2018

Stockholm, 15 maj 2018

Styrelsen - Greater Than AB

Lars Berg, Styrelseordförande
Karin Forseke, Styrelseledamot
Sten Forseke, Styrelseledamot
Roger Karlsson, Styrelseledamot
Tina Thörner, Styrelseledamot
Frågor besvaras av:
Liselott Johansson, Verkställande Direktör
Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu, www.enerfy.se
Om Greater Than
Greater Than är ett teknikföretag som, med över 14 års erfarenhet, har utvecklat
en teknik som kopplar upp bilen och bidrar till miljövänligare, säkrare och
billigare bilkörning. Greater Thans teknologiplattform ”Enerfy” har öppnat upp
för en ny affärsmodell gällande bilförsäkringar som baseras på hur långt bilen
körs och på vilket sätt föraren kör. Enerfy har använts för att lansera
bilförsäkringar i Sverige och internationellt. Mangold Fondkommission är
bolagets Certified Adviser. Greater Than har sitt huvudkontor i Stockholm och
noterades på Nasdaq First North den 17 mars 2017. www.greaterthan.eu

Nyhetsbrev