NYHETER

2018 15 maj 11:53 First North
Precio Fishbone AB : KVARTALSRAPPORT Januari - mars 2018

KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2018
Nettoomsättningen uppgick till 55,5 mkr (51,7).
Rörelseresultatet (EBITA) blev 6,3 mkr (4,6).
Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,3 % (9,0%).
Resultat efter skatt blev 4,4 mkr (3,3).
Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,64 kr (0,49).
Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 5,9 mkr (4,7) vilket motsvarar
0,64 kr per aktie (0,51).
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning om 1,20 kr per aktie
(1,15).

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen
lämnades, genom bolagets försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 klockan
11:30.

Kontaktperson:
Christer Johansson VD
073-078 80 40

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North
Premier Stockholms regelverk.

Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Precio Fishbone Pressrelease 2018-05-15.pdf -
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23168
Precio Fishbone Delarsrapport Q1 2018.pdf -
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23169

Precio Fishbone AB är ett ett it-konsultföretag med cirka 220 medarbetare i
Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Malmö, Stockholm, Västerås, Växjö, Örebro,
Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. I London och Ottawa finns dessutom
försäljningskontor. Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl
egenutvecklade produkter som paketerade och skräddarsydda it-lösningar där
förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik. På
så sätt skapar vi affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra
kunder.

Precio Fishbone är Microsoft Gold Partner inom Cloud Productivity,
Collaboration and Content, Application Development och Application Integration.
Bolaget är dessutom Silver Partner inom området Data Analytics. Vi är också
EpiServer Premium Partner. Företagets kunder återfinns bland större företag och
organisationer samt inom den offentliga sektorn. Uppdragsgivare inom den
offentliga sektorn står för 46 % av Precio Fishbones försäljning. Våra största
kunder är statliga verk, myndigheter och större företag.

Nyhetsbrev