NYHETER

2018 15 maj 12:00 First North
Urb-it AB (publ) : Urb-it AB (publ) kallar till årsstämma

URB-IT AB (PUBL) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

Styrelsen för Urb-it AB (publ) har beslutat att kalla till årsstämma torsdagen
den 14 juni 2018. Närmare detaljer framgår av kallelsen som redovisas i sin
helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets
webbplats inom de närmaste dagarna.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 14 juni 2018 klockan 11:00 på
Advokatfirman Westermark Anjous kontor, Sergels torg 12 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 8 juni 2018,
dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 8 juni 2018.

Anmälan om deltagande ska göras per e-post till adress bolagsstamma@urbit.com
mailto:bolagsstamma@urbit.com eller skriftligen till bolaget på adress Urb-it
AB, Vattugatan 17, 111 52 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller
firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid.
För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta
i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så
att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 8 juni 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid
stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett
fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.urb-it.com
http://www.urb-it.com . Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget på
ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska
personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges
längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta
inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Öppnande av stämman
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två protokolljusterare
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b. om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda
balansräkningen; samt
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och
revisorssuppleanter
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG
Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 8 b)
Till bolagsstämmans förfogande står fritt eget kapital om 222 142 200 kronor,
ansamlad förlust om -119 586 409 kronor och årets resultat om -90 759 595
kronor. Styrelsen föreslår att det ansamlade resultatet behandlas så att i ny
räkning överförs 11 796 196 kronor.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och
revisorssuppleanter, beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
samt val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
(punkterna 9 - 11)
Lage Jonason (med bolag) har informerat bolagets styrelse om att han, i
egenskap av största aktieägare i bolaget, avser att lämna förslag beträffande
punkterna 9 - 11 på dagordningen. Förslagen kommer att offentliggöras i god tid
före stämman.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2017 finns tillgängliga hos
bolaget samt på bolagets webbplats www.urb-it.com http://www.urb-it.com och
skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga
på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från
styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 aktiebolagslagen.

Stockholm 2018-05-15

Stockholm i maj 2018
Urb-it AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Lage Jonason, styrelseledamot E-post: lage@lage.se mailto:lage@lage.se
Telefon: +46 707 183 000

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Urb-it Kallelse till arsstamma.pdf -
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23170

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga
leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns
idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com
http://www.urb-it.com Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB
som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.

Nyhetsbrev