NYHETER

2018 15 maj 13:54 First North
Greater Than AB : Kommuniké från årsstämman i Greater Than AB
Årsstämma i Greater Than AB genomfördes i dag den 15 maj 2018 på Linnégatan 69 i
Stockholm. Årsstämman fattade beslut enligt följande.
Resultatdisposition
I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2017.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret 2017.

Val av styrelse och revisor m.m.
Årsstämman valde Lars Berg, Karin Forseke, Sten Forseke, Roger Karlsson, Tina
(Kristina) Thörner och Fredrik Rosencrantz till styrelseledamöter för tiden
intill slutet av nästa årsstämma. Lars Berg omvaldes till styrelsens ordförande.
Styrelseledamöterna presenteras på www.greaterthan.eu. Arvode till
styrelseordföranden beslutades utgå med 200 000 kr och arvode till övriga
styrelseledamöter med ett prisbasbelopp.

Stämman valde vidare BDO, med Jörgen Lövgren som huvudansvarig, till bolagets
revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till revisorn
beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Stockholm 15 maj 2018

GREATER THAN AB
För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, vd Greater Than AB
Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu, www.enerfy.se
Om Greater Than
Greater Than är ett teknikföretag som, med över 14 års erfarenhet, har utvecklat
en teknik som kopplar upp bilen och bidrar till miljövänligare, säkrare och
billigare bilkörning. Greater Thans teknologiplattform ”Enerfy” har öppnat upp
för en ny affärsmodell gällande bilförsäkringar som baseras på hur långt bilen
körs och på vilket sätt föraren kör. Enerfy har använts för att lansera
bilförsäkringar i Sverige och internationellt. Mangold Fondkommission är
bolagets Certified Adviser. Greater Than har sitt huvudkontor i Stockholm och
noterades på Nasdaq First North den 17 mars 2017. www.greaterthan.eu

Nyhetsbrev