NYHETER

2018 15 maj 14:02 First North
Heliospectra AB : KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)
Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695-2205, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 14 juni 2018 kl. 10.00 i bolagets lokaler med adress
Frans Perssons Väg 6 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 9.00.
Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda
aktieboken per fredagen den 8 juni 2018,

dels     anmäla sitt deltagande hos bolaget senast fredagen den 8 juni 2018 per
brev under adressen Heliospectra AB, ”Årstämma 2018”, Box 5401, 402 29 Göteborg
eller per elektronisk anmälan via weblänkar som tillhandahålls på bolagets
hemsida,
www.heliospectra.com.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt
att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken
hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid
så att införing i aktieboken har skett fredagen den 8 juni 2018.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även
tillgängligt på bolagets hemsida, www.heliospectra.com. Fullmakten i original
bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den
som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis
eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1)    Stämman öppnas;

2)    Val av ordförande vid årsstämman;

3)    Upprättande och godkännande av röstlängd;

4)    Val av en eller flera justeringsmän;

5)    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

6)    Godkännande av dagordning;

7)    Anförande av verkställande direktören;

8)    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;

9)    Beslut om:

a)    fastställande av resultat- och balansräkning;

b)    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;

c)     ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;

10) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;

11) Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;

12) Val av styrelse, valberedning samt revisor;

13) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;

14) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;

15) Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe
utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut;

16) Stämmans avslutande.

Nomineringskommitté

Beredning av nedan angivna förslag har inför stämman fullgjorts av en
nomineringskommitté bestående av representanter för bolagets två största
aktieägare Midroc New Technology AB och Welandkoncernen.

Nomineringskommitténs beslutsförslag

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Kommittén föreslår att advokat Eric Ehrencrona utses till årsstämmans
ordförande.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Kommittén föreslår att fyra styrelseledamöter och en styrelsesuppleant utses för
tiden intill nästa årsstämma.

11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Kommittén föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig
enligt följande (samma nivåer som föregående år): styrelsens ordförande fyra
prisbasbelopp, ledamot som ej är anställd i bolaget två prisbasbelopp.
Styrelsesuppleant som inträder i styrelsen ska ersättas enligt löpande räkning
till ett pris om 1 500 kronor per timma.

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning
blir det totala arvodet tio prisbasbelopp.

Till styrelsens ersättningsutskott respektive revisionsutskott föreslås att
inget arvode ska utgå eftersom dessa utskott består av styrelsen.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

12. Val av styrelse, valberedning samt revisor

Kommittén föreslår följande styrelseledamöter: omval av Andreas Gunnarsson,
Staffan Hillberg, Anders Ludvigson och Martin Skoglund.

Till suppleant föreslås omval av Göran Linder.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Andreas Gunnarsson.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av
revisionsbolaget Frejs Revisorer AB. Frejs Revisorer AB har meddelat att för det
fall revisionsbolaget väljs kommer Mikael Glimstedt fortsättningsvis vara
huvudansvarig revisor.

Det föreslås att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre personer. Var
och en av bolagets röstmässigt två största aktieägare per den 30 september 2018
ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av dessa två
personer som utses ska vara ledamot eller suppleant i bolagets styrelse.
Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som
tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en icke
styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram
till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att
inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska
väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer och revisorsarvoden.

För det fall någon av de två ledamöterna i valberedningen som utsetts av de
röstmässigt två största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den
aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot.
För det fall någon av de röstmässigt två största aktieägarna säljer samtliga,
men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen fullgjort
sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt tredje största
aktieägaren utse en ny ledamot osv.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av
valberedningen ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att
underlätta valberedningens arbete, såsom t.ex. sekreterare. Vid behov ska
bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är nödvändiga för
valberedningens arbete.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från
valberedningen. Dock äger styrelsen rätt att uppdra någon enskild ledamot att
utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda
fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som
inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt
arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare i bolaget avses den verkställande direktören och
övriga medlemmar av ledningsgruppen. Ersättningsutskottet, som består av
styrelsen, bereder frågan om fastställande av riktlinjer för ersättning och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, och föreslår styrelsen
desamma.

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till ledande befattningshavare. I syfte att kunna säkerställa att
bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade arbetstagare i bolagsledningen
är grundprincipen att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässiga
anställningsvillkor och ersättningar.

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till ledande befattningshavare ska utgöras
av en fast lön, rörlig lön och pension. Den fasta lönen omprövas normalt
kalenderårsvis. Rörlig lön uppgår maximalt till 25 procent av den fasta lönen
och baseras på individuella prestationer och bolagets prestation i förhållande
till budget. Vidare ska ledande befattningshavare ha rätt till sedvanliga icke
-monetära förmåner såsom företagshälsovård. Andra förmåner kan erbjudas i
enskilda fall.

Pension: Ledande befattningshavare ska erbjudas pensionsvillkor som innefattar
en definierad plan för avsättningar med premier baserade på hela grundlönen.
Pensionsavsättningarna är individuella och ska vara i relation till grundlönen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden ska vara högst ett år, om
uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och högst sex månader, om
uppsägningen sker på initiativ av den ledande befattningshavaren. Vid uppsägning
från bolagets sida ska avgångsvederlag därutöver kunna utgå med belopp
motsvarande högst sex månadslöner.

Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram
riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman.

Ersättningsutskott: Ersättningsutskottet ska bereda frågor om
ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra
förmåner ska återfinnas i av ersättningsutskottet fastlagd lönepolicy avseende
ledande befattningshavare.

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap.
53 § aktiebolagslagen, ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för det.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta
beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller
konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas
företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i
samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna
tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet
aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå
till 3 901 200 nya aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets
verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader
och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att
möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska
bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans
beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos
Bolagsverket.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 35 111 576.
Det totala antalet röster uppgår till 35 111 576. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
ekonomiska situation.

Årsredovisning och övriga handlingar

Förslagen till beslut under punkterna 2 samt 10 - 14 hålls tillgängliga för
aktieägarna på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida, www.heliospectra.com
från och med den 24 maj 2018. Årsredovisning och revisionsberättelse för
räkenskapsåret 2017 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor samt
på bolagets hemsida, från och med den 24 maj 2018. Samtliga övriga handlingar
som ska finnas tillgängliga enligt lag, skickas till de aktieägare som begär det
av bolaget och som samtidigt uppger sin adress. Samtliga handlingar kommer även
att finnas på årsstämman.

----------------------------------

Göteborg i maj 2018

Heliospectra AB (publ)

Styrelsen
För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  -
www.redeye.se

http://www.heliospectra.com
Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO) har branschens mest
beprövade intelligenta belysningsteknik för växthus och kontrollerade
odlingsmiljöer. Med visionen att göra kommersiell odling mer konsistent och
resurseffektiv, använder odlare och kommersiella producenter på sex kontinenter
Heliospectras flexibla helhetslösningar för att konsekvent kunna öka
avkastningen genom att producera grödor som uppvisar en hög kvalitet, ett
förstklassigt näringsvärde eller medicinskt värde och som har en längre
hållbarhetstid, skörd efter skörd. Heliospectra grundades 2006 och har vunnit
flera internationella priser och utmärkelser, och har i dagsläget samlat in över
32 miljoner dollar i eget kapital. Bolaget är börsnoterat och ägarmajoriteten
innehas av några av Heliospectras första investerare Weland
Steel (http://t.sidekickopen04.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJW7t5XZ
s
2BV
-_0W63RPdq3MPjhxW7dSptd56dxyQf33MmMn02?t=http://www.welandstal.se/&si=5270954596
3
68384&pi=f77dbd06-3b42-4b0e-b9fe
-aa841ee35573),  (http://t.sidekickopen04.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2
B
9nMJW7t5XZs2BV
-_0W63RPdq3MPjhxW7dSptd56dxyQf33MmMn02?t=http://www.industrifonden.se/&si=527095
4
596368384&pi=f77dbd06-3b42-4b0e-b9fe
-aa841ee35573)och  (http://t.sidekickopen04.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6
l
2B9nMJW7t5XZs2BV
-_0W63RPdq3MPjhxW7dSptd56dxyQf33MmMn02?t=http://www.midroc.se/&si=52709545963683
8
4&pi=f77dbd06-3b42-4b0e-b9fe-aa841ee35573)Midroc New
Technology (http://t.sidekickopen04.com/e1t/c/5/f18dQhb0S7lC8dDMPbW2n0x6l2B9nMJW
7
t5XZs2BV
-_0W63RPdq3MPjhxW7dSptd56dxyQf33MmMn02?t=http://www.midroc.se/&si=52709545963683
8
4&pi=f77dbd06-3b42-4b0e-b9fe-aa841ee35573). För mer information, se
www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening
som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra
nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av
betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och
oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana
framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida
affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och
osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom
branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar
oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att
dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett
framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15:e
maj 2017 kl.14.00 CET.

Nyhetsbrev