NYHETER

2018 15 maj 15:00 First North
Zinzino Holding AB : KUNGÖRELSE FRÅN ÅRSSTÄMMAN
Zinzino AB (publ.) höll idag den 15 maj årsstämma, där det i huvudsak
beslutades:

· att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen.
· att för räkenskapsåret 2017 dela ut 0,45 SEK per aktie samt i ny räkning
överföra resterande del av den balanserade vinsten.
· att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet.
· att välja Hans Jacobsson till styrelsens ordförande och Staffan Hillberg,
Pierre Mårtensson och Gabriele Helmer som övriga styrelseledamöter.
· att styrelsearvodet skulle utgå med 181 000 SEK till ordförande samt 103 000
SEK till var en av övriga ledamöter under den kommande perioden fram till nästa
årsstämma.
· att välja Fredrik Göransson, PwC AB till revisor.
· att välja Hans Jacobsson (sammankallande), Örjan Saele och Peter Sörensen
som valberedningens ledamöter.
· att ge styrelsen bemyndigande att besluta om företrädesemissioner.
· att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktade emissioner om högst
sammanlagt 3 000 000 B-aktier.
· Årsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i
Göteborg.
· Det antecknades att samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.


Göteborg den 15 maj 2018
Styrelsen i Zinzino
För mer information vänligen kontakta:
Dag Bergheim Pettersen, CEO Zinzino, tfn +47 (0) 932 25 700
www.zinzino.com
Bilder för fri publicering: Marcus Tollbom, tfn +46 (0) 70-190 03 12
Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag
Denna information är sådan som Zinzino AB (publ) är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 15.00 den 15 maj
2018.

Zinzino AB (publ.) är ett direktförsäljningsbolag som är verksamt i Europa och
Nordamerika. Zinzino marknadsför och säljer produkter inom två produktlinjer;
Zinzino Health, med fokus på långsiktig hälsa, och Zinzino Coffee, bestående av
espressomaskiner, kaffe och te. Zinzino äger det norska forskningsbolaget
BioActive Foods AS och produktionsenheten Faun Pharma AS. Zinzino har drygt 120
anställda och finns på 33 marknader i Europa och Nordamerika. Företaget har sitt
säte i Göteborg, kontor i Helsingfors, Riga, Oslo och Florida, USA. Zinzino är
ett publikt aktiebolag, vars aktie är noterad på Nasdaq First North. Zinzino
blev 2016 både utnämnt som ett av Veckans Affärers ”Superföretag 2015” och
Dagens Industris Gasellföretag.

Nyhetsbrev