NYHETER

2018 15 maj 15:28 First North
Polyplank AB : PolyPlank AB: Rättelse: Kommuniké från extra bolagsstämma i PolyPlank AB (publ)

PolyPlank AB (publ) har hållit extra stämma på bolagets kontor i Färjestaden,
Öland. Samtliga beslut togs enhälligt och enligt styrelsens förslag.
  Bolagsstämman beslutade enligt kallelsen

       - Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen till att lyda i
            o   §3 Bolaget skall förädla plastrestprodukter och trärestprodukter
till råvara och i industriell process framställa produkter med den förädlade
råvaran som bas, samt att idka därmed sammanhängande verksamhet.
            o   §4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 och högst
20 000 000 kronor.
            o   §5 Antal aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst
400 000 000 aktier.


       - Bolagsstämman beslutade om emission av högst 84 566 958 aktier och
84 566 958 teckningsoptioner (units) enligt följande.
      Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets
aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) unit,
vardera unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.
Teckningskursen är 0,10 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan
vederlag men kan bara tecknas i en unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla
uniträtter ska vara den 22 maj 2018.
      Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant
betalning under perioden 24 maj till den 8 juni 2018. Teckning av units utan
stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och
betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från
utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
Betalning för tecknade aktier ska kunna erläggas genom kvittning.
      Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget
till en teckningskurs om 0,12 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna
under perioden 1 november 2019 - 29 november 2019.
      Beslutet medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 4 228 347,90
kronor genom utgivande av högst 84 566 958 aktier. Förslaget medför vidare att
högst 84 566 958 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 42 283 479 aktier.
Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att
ökas med högst 2 114 173,95 kronor.
      För det fall inte samtliga nya units tecknas med stöd av uniträtter ska
styrelsen besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter
varvid tilldelning i första hand ska ske till tecknare som tecknat units med
stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i
förhållande till det antal units som sådana personer tecknat i emissionen och, i
den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av
units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för
teckning utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt
ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och
en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
      De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

       -  Bolagsstämman beslutade om riktad emission av högst 83 342 260 aktier
och 83 342 260 teckningsoptioner (units) på följande villkor.
      Rätt att teckna units ska tillkomma Richard Näsström, Blue Bat Investment
AB, 4X Kapital AB, Jämterud Invest AB och Sångåkonsult i Kalmar HB. En unit
består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 0,10
kronor per unit och motsvarar teckningskursen i föreslagen företrädesemissionen.
Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit.
Teckning av units ska ske den 14 maj 2018. Styrelsen ska ha rätt att förlänga
teckningstiden. Betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas
samtidigt som teckning genom kvittning av fordran eller genom kontant betalning.
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget avtalat
med de teckningsberättigade om kvittning av låneskulder mot nya aktier i
bolaget.
      Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget
till en teckningskurs om 0,12 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna
under perioden 1 november 2019 - 29 november 2019.
      Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst
4 166 711,30 kronor genom utgivande av högst 83 342 260 aktier. Förslaget medför
vidare att högst 83 342 260 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna
41 671 130 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av
teckningsoptionerna komma att ökas med högst 2 083 556,5 kronor.
      De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

       - Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av teckningsoptioner
med rätt att teckna högst 30 000 000 aktier.

* Bolagsstämman beslutade om att ingå avtal med styrelseledamoten Leif Jilkén
eller av denne hel- eller delägt bolag avseende avyttring av fastigheten
Älghult Fröseke 6:51 för en köpeskilling om 500 000 kr. Vidare beslutades
ingå avtal med Leif Jilkén eller av denne hel- eller delägt bolag avseende
avyttring av dotterbolaget Fröseke Panel AB, 556609-2879. Mot bakgrund av
Leif Jilkén ställning som styrelseledamot föreslogs bolagsstämman godkänna
försäljningarna.  Vid bolagsstämmans beslut om godkännande av överlåtelserna
bortsågs aktier som direkt eller indirekt innehades av Leif Jilkén.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Vd   Cay Strandén
Telefon                                        0485 66 44 80
Email                                        cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 kl
15:30 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter
genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser.
PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har
produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god
motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande
temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas,
vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre
materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på Nasdaq First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-
kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel +46 8 408 933 50
är bolagets Certified Adviser, hagberganeborn.se

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998


[]

Nyhetsbrev