NYHETER

2018 15 maj 15:39 First North
ALLGON AB : Kommuniké från årsstämma i Allgon AB (publ) den 15 maj 2018
Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och att årets resultat, -4
928 522 kr avräknas mot överkursfonden och att 51 873 469 kr balanseras i ny
räkning.

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för det gångna räkenskapsåret. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes
styrelseledamöterna Sven von Holst, Per Nordlander, Anders Björkman och Ingalill
Östman samt Björn Lindblom. Sven von Holst omvaldes till styrelsens ordförande.
Grant Thornton Sweden AB valdes som ny revisor med Erik Uhlén som huvudansvarig
revisor.

Bolagsstämman beslutade avseende styrelsens arvode, i enlighet med
valberedningens förslag, att ordföranden skall erhålla 230 000 kr och respektive
ledamot
115 000 kr, d.v.s. totalt maximalt 690 000 kr om styrelsen består av fem
ledamöter. Styrelseledamoten Per Nordlander avstår dock från styrelsearvode
vilket innebär att styrelsearvodet maximalt kommer att uppgå till 575 000 kr.

Beslut fattades vidare om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt riktlinjer för utseende
av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslöt vidare att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet
B-aktier i bolaget kunna öka med högst 2 300 000 B-aktier i bolaget, vilket
motsvarar en utspädning med cirka 10 procent. Teckningskursen för aktierna ska
motsvara ett marknadsvärde på bolagets aktie. Teckningskursen ska fastställas av
styrelsen innan teckningstiden börjar löpa.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning
och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor
inom ramen för bolagets angivna aktiekapital samt i övrigt kunna förenas med
villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet
med styrelsens förslag, liksom skälen för att medge emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra ytterligare förvärv och för att
möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget.

Noterades att samtliga beslut var enhälliga.

För mer information och kontakt:

Johan Hårdén, vd Allgon
Johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

Om Allgon

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge
värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en
global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för
handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som Cerfified Adviser.
Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad
industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad
infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas
finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting
-sektorerna.

Nyhetsbrev