NYHETER

2018 15 maj 15:40 First North
Scandinavian ChemoTech AB : Stämmokommuniké från extra bolagsstämma
Idag, den 15 maj, hölls en extra bolagsstämma i Scandinavian ChemoTech AB
(publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten
fattades enhälligt.
Beslut om företrädesemission

Bolagsstämman godkände styrelsens beslut från den 25 april 2018 om
företrädesemission i enlighet med nedanstående huvudsakliga villkor:

Vid full teckning av företrädesemissionen kommer bolaget att tillföras högst 18
281 250 SEK, och bolagets aktiekapital kommer öka med högst 638 881,58 SEK.
Antalet aktier i bolaget ökar med högst 1 462 500 till 2 925 000 aktier. Den som
på avstämningsdagen den 22 maj 2018 är registrerad som aktieägare i bolaget
erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt
berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 12,50 SEK
per aktie.

För aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning i första
hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i
förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning
och i andra hand till övriga som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier
utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till det antal nya aktier
som sådan intresseanmälan omfattade samt i tredje hand till garanter av
nyemissionen i förhållande till det emissionsbelopp som respektive part
garanterat.

Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med den 23 maj 2018 till
och med den 7 juni 2018, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

För mer information om företrädesemissionen hänvisas till tidigare
pressmeddelande från bolaget, vilket offentliggjordes den 25 april 2018.

Malmö i maj 2018

Styrelsen för Scandinavian ChemoTech AB (publ)

För mer information om bolaget vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

+46 (0)10-218 93 00

info@chemotech.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande onsdagen den 15 maj 2018 kl 15.40 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor
medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en
innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer
av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig
cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i
Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser.
Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva
Öresundsregionen.

Nyhetsbrev