NYHETER

2018 15 maj 15:42 First North
Prime Living AB : Kommuniké från årsstämman i Prime Living

KOMMUNIK FRÅN ÅRSSTÄMMAN I PRIME LIVING

Årsstämman 2018 i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") hölls
idag den 15 maj 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i
Prime Living samt koncernresultat- räkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans
förfogande stående medel om 271 322 585 kronor, disponeras så att utdelning om
11 050 000 kronor utdelas kvartalsvis intill årsstämman 2019 till innehavare av
preferensaktier av serie B samt och att återstoden, 260 272 585 kronor,
balanseras i ny räkning. Således beslutades om en vinstutdelning om totalt 8,50
kronor per preferensaktie av serie B.

Utbetalning av utdelning till innehavarna av preferensaktieägare av serie B ska
ske kvartalsvis med 2,125 kronor per tillfälle. Med anledning av tekniska
begränsningar beslutades dock att utdelningsbeloppen justeras så att varannan
utdelning sker med ett belopp om 2,13 kronor och varannan utdelning sker med
ett belopp om 2,12 kronor per preferensaktie av serie B. Som avstämningsdagar
för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades den 10 juli 2018 (2,13 kronor),
den 10 oktober 2018 (2,12 kronor), den 10 januari 2019 (2,13 kronor) och den 10
april 2019 (2,12 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den
13 juli 2018, den 15 oktober 2018, den 15 januari 2019 och den 15 april 2019.

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017 lämnas avseende
stamaktier.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska
bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode om 240
000 kronor ska utgå till envar icke anställd styrelseledamot och 360 000 kronor
till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd, samt 10 000
kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 20 000
kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd, och 20 000
kronor till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 40 000 kronor
till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd. Den sammanlagda
ersättningen kan därmed uppgå till högst 960 000 kronor inklusive arvode för
utskottsarbete (1 200 000 kronor föregående år).

Vidare omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Harald Bengtsson,
Håkan Nyberg, Michael Persson, Jan Severa och Ola Wengberg till
styrelseledamöter. Harald Bengtsson omvaldes till styrelseordförande. Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, som
Bolagets revisor.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ulf
Hartell Borgstrand fortsätter som huvud- ansvarig.

Principer för utseende av valberedningen

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen (i allt
väsentligt oförändrade principer från föregående år).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta riktlinjer
för ersättning till ledande befattnings- havare (i allt väsentligt oförändrade
principer från föregående år).

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra
gränserna för aktiekapitalet från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000
kronor till lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor. Vidare beslutades
att ändra gränserna för antalet aktier från lägst 10 000 000 och högst 40 000
000 till lägst 16 000 000 och högst 64 000 000.

Stämman beslutade även att ändra bolagsordningen avseende möjligheten att ge ut
preferensaktier av serie C varvid samtliga bestämmelser som berör
preferensaktier av serie C justeras för att möjliggöra borttagandet av
preferensaktie av serie C.

Vidare beslutades om några mindre redaktionella ändringar avseende kallelse
till bolagsstämma och avstämningsförbehåll.

För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman hänvisas till kallelsen
som offentliggjorts och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.primeliving.se. http://www.primeliving.se.

Beslut om minskning av aktiekapitalet och fondemission

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att minska
aktiekapitalet med 5,00 kronor till 802 793,75 kronor för återbetalning till
innehavare av preferensaktier av serie C genom indragning av 100
preferensaktier av serie C (samtliga utgivna preferensaktier av serie C). Det
belopp som ska återbetalas till innehavare av preferensaktier av serie C uppgår
till totalt 3 800,00 kronor, vilket motsvarar ett belopp per aktie om 38,00
kronor. Ändamålet med minskningen är återbetalning till innehavarna av
preferensaktier av serie C i enlighet med Bolagets bolagsordning 6. Då
innehavarna av preferensaktier av serie C erhöll den preferensutdelning som
preferensaktier av serie C hade rätt till efter beslut på årsstämman 2017
syftar indragningen av aktier till att möjliggöra ett borttagande av
preferensaktier av serie C i Bolaget i enlighet med ovan.

Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske så snart Bolagsverket registrerat
beslutet om ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt nedan.

För att genomföra minskningen av aktiekapitalet utan ett tillståndsförfarande
beslutades även att öka aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av ny
aktier. Genom fondemissionen ökas aktiekapitalet med 5,00 kronor till 802
798,75 kronor genom överföring från fritt eget kapital (efter genomförd
minskning av aktiekapitalet enligt ovan).

För detaljerade villkor avseende beslut om minskning av aktiekapitalet och
fondemissionen på stämman hänvisas till det fullständiga förslaget som finns
tillgängligt hos Bolaget samt kallelsen som offentliggjorts på Bolagets
hemsida, www.primeliving.se http://www.primeliving.se .

15 maj 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Severa, VD och Koncernchef, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se mailto:jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se http://www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Kommunike fran arsstamma.pdf -
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23174

Om Prime Living

Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger
kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar
långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av
prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras
och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter
på fem orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad
produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg,
Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691 102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se http://www.mangold.se

Nyhetsbrev