NYHETER

2018 15 maj 16:00 First North
Generic AB : Generic Sweden AB   Januari - Mars 2018
delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

Generic Sweden AB (publ)

Första kvartalet 2018 (jämfört med samma period föregående år)

· Nettoomsättningen uppgick till 15,1 MSEK (12,5 MSEK).
· Rörelseresultatet uppgick till 2,0 MSEK (0,6 MSEK).
· Resultat efter skatt uppgick till 1,5 MSEK (0,5 MSEK).
· Resultat från avvecklad verksamhet -0,1 MSEK (0,5 MSEK).
· Periodens totalresultat 1,4 MSEK (1,0 MSEK).
· Resultat per aktie uppgick till 0,11 SEK (0,08 SEK).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,1 MSEK (3,1 MSEK).

Notera

Informationen är sådan som Generic Sweden ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande kl.16.00 den 15 maj 2018.
Jonas Jegerborn, VD och koncernchef
Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad
telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta
tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett
eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom
produktområdena Minicall och Messit. Telekomverksamheten omsatte c:a 50 Mkr
under 2017 och har 15 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med
kortnamnet GENI. Remium Nordic Holding AB är bolagets Certified
Advisor. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Nyhetsbrev