NYHETER

2018 9 jul 08:30 First North
Sprint Bioscience AB : Sprint Bioscience stärker Vps34-projektet genom att patentsöka användningen av nyutvecklade biomarkörer inom immunonkologi
Tillgång till bra biomarkörer är avgörande för att kunna välja ut rätt
patientgrupper till framtida kliniska studier och därmed kunna öka sannolikheten
att studien lyckas och, i förlängningen, att en effektiv behandling för att
bekämpa svåra cancerformer kan tas fram. Sprint Bioscience har utvecklat
biomarkörer för bolagets anticancer-projekt, Vps34.
Biomarkörer kan användas både för att välja ut lämpliga patienter för kliniska
prövningar och följa hur väl de svarar på behandling. Sprint Bioscience har
utvecklat biomarkörer i Vps34-projektet. För att behålla vår ledande ställning i
fältet har vi patentsökt användning av dessa biomarkörer för cancerbehandling
där kroppens immunförsvar stimuleras till att angripa cancertumörer.

[image]De senaste genombrotten inom cancerbehandling med immunologiska läkemedel
har haft stor effekt för vissa patientgrupper. Antalet som blivit hjälpta har
dock varit begränsat. För t.ex. malignt melanom är det ungefär en av tre
patienter som inte svarar på behandling. Den begränsade effekten kan förklaras
av att immunceller inte når in i tumören. De tumörer dit immunceller når brukar
betecknas som ”heta” och svarar på immunterapi. Majoriteten av tumörerna saknar
dock immunceller och betecknas som ”kalla”. Att kunna omvandla ”kalla” tumörer
till ”heta” är en nyckelfråga för att kunna öka andelen patienter som svarar på
behandling. Vi har tidigare kunnat visa att bolagets Vps34-hämmare kan omvandla
”kalla” tumörer till ”heta”, vilket gör att fler personer kan svara på
behandling med immunterapi.[image]

Vi har nu identifierat biomarkörer som kan detekteras i blodplasma. Med dessa
biomarkörer kan vi välja ut lämpliga patienter och mäta effekten av behandling.
Att kunna välja ut de patienter som kan behandlas med en Vps34-hämmare i
kombination med immunterapi är avgörande för en lyckad klinisk studie och
slutligen för att framgångsrikt behandla patienter.

”Sprint Bioscience har de senaste åren förstärkt kompetensen inom tumörbiologi
och vi ser nu effekten av det. Vi har genom vår ökade förståelse inom
immunonkologi kunnat utveckla metoder för att mäta effekten av behandling med
våra läkemedelskandidater. Ett patentskydd ger oss ett försprång gentemot andra
inom fältet”, säger vd Anders Åberg.

Sannolikheten för en lyckad klinisk studie inom onkologi är dubbelt så hög för
de studier som använder biomarkörer för att identifiera rätt patienter jämfört
med studier där sådana biomarkörer saknas. Genom att bolaget nu utvecklat
biomarkörer i Vps34-projektet så ökar sannolikheten för att kunna få fram ett
fungerande läkemedel där det finns ett stort medicinskt behov. Detta kommer att
vara till gagn för både patienter och aktieägare.
För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se
Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 9 juli 2018, klockan 08.30 CET.

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin.
Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala
läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och
resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med
laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First
North Premier-listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare
information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se.
Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.

Sprint Bioscience ¦ Novum¦141 57 Huddinge ¦ Sweden ¦ 46-(0)8-411 44 55
¦info@sprintbioscience.com

Nyhetsbrev