NYHETER

2018 9 jul 08:30 First North
StillFront AB : Stillfront Group AB: MAU växte med 26% YoYStillfront Group AB: MAU grew by 26% YoY

PRESSMEDDELANDE
2018-07-09

MAU växte med 26% YoY

Stillfront Group AB ("Stillfront") arbetar systematiskt med att förstärka
spelportföljen för att optimera prestanda och avkastning/risk. Bland annat
följer Stillfront löpande utvecklingen av antalet unika spelare av onlinespelen
på månatlig (MAU - Monthly Active User) och daglig (DAU - Daily Active User)
basis.

Under andra kvartalet 2018 uppgick det genomsnittliga antalet MAU till
4 237 000 och genomsnittliga antalet DAU var 1 021 000. Motsvarande siffror för
andra kvartalet 2017 var 3 354 000 MAU och 902 000 DAU (inklusive Goodgame
Studios). Andra kvartalet 2018 visade därmed en ökning med 26% avseende antal
MAU och en ökning på 13% avseende antal DAU jämfört med första kvartalet 2017.

Under första kvartalet 2018 var det genomsnittliga antalet MAU 4 893 000 och
genomsnittliga antalet DAU 1 115 000. Under andra kvartalet 2018 minskade därmed
MAU med 13% medan DAU minskade med 8% jämfört med första kvartalet 2018.

Under det andra kvartalet 2018 lanserades Unravel Two, som inte inkluderas i
DAU/MAU-siffrorna. Sista dagarna av kvartalet lanserades EMPIRE: Millennium Wars
som browserspel. Under kvartalet lanserades även Football Empire, som
samförläggs av Stillfront Group, men som inte heller räknas in i DAU/MAU-
siffrorna. Därmed släpptes inga online-spel med materiell inverkan på DAU eller
MAU under andra kvartalet 2018. De tre starka spelen som släpptes i Q4 2017
(Nida Harb 3, BIG FARM: Mobile Harvest och War and Peace: Civil War) fortsätter
att förfina sina användarbaser. Detta har lett till ett något mindre antal
användare jämfört med föregående kvartal, men med högre engagemang och
betalvillighet.

Totalt avser ovanstående siffror de intäktsmässigt 22 största onlinespelen, dvs
Call of War, Supremacy 1914, Conflict of Nations, ManagerZone, DragonRealms,
GemStone IV, SIEGE: Titan Wars, Tank Storm, Admiral, Nida Harb 3, Age of Lords,
World at War, War and Peace: Civil War, eRepublik.com, Online Fussball Manager,
Goodgame Poker, Legends of Honor, Goodgame Empire, EMPIRE: Four Kingdoms, Big
Farm, BIG FARM: Mobile Harvest och EMPIRE: Millennium Wars. Siffrorna för
Goodgame Studios (förvärvat Januari 2018) har inkluderats historiskt för att
förbättra jämförbarheten.

Jörgen Larsson, VD, Stillfront Group, kommenterar

"Våra succélanseringar under Q4 2017 fortsätter att leverera, samtidigt som våra
äldre spel fortsätter att underhålla sina spelare med nytt innehåll och
kontinuerliga uppdateringar. Stickiness (DAU/MAU-ratio) fortsatte att växa även
detta kvartal och monetiseringen av våra titlar är fortsatt väldigt stark. Jag
ser fram emot ännu fler intressanta nya spelsläpp under andra halvåret, där vi
har den starkaste pipeline av nya titlar vi någonsin haft", säger Jörgen
Larsson, VD, Stillfront Group.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jörgen Larsson, CEO
Tel: +46 703 211 800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Tel: +46 705 851 258
sten@stillfront.com

OM STILLFRONT

Stillfront är en grupp av oberoende utvecklare, förläggare och distributörer av
digitala spel - med visionen att bli den ledande gruppen av indie-spelutvecklare
och förläggare. Stillfront är verksamt genom nio näst intill självständiga
dotterbolag: Bytro Labs i Tyskland, Coldwood Interactive i Sverige, Power
Challenge i Sverige och Storbritannien, Dorado Online Games på Malta,
Simutronics i USA, Babil Games i UAE och Jordanien, eRepublik Labs på Irland och
i Rumänien, OFM Studios i Tyskland och Goodgame Studios i Tyskland. Gruppens
spel distribueras globalt, och har sina huvudmarknader i Tyskland, USA,
Frankrike, UK, och MENA. För mer information, besök Stillfronts webbplats
www.stillfront.com.

UTVALDA SPEL

Stillfronts portfölj inkluderar spel för en mängd plattformar. Unravel och
Unravel Two är omskrivna spel som är utvecklade av Coldwood i samarbete med
Electronic Arts. Supremacy 1914 och Call of War är krigsstrategispel utvecklade
av Bytro Labs. ManagerZone är ett sportsmanagementspel som lanserades 2001.
DragonRealms och GemStone IV är så kallade MUD-spel med en mycket lojal
spelarbas. Siege: Titan Wars(TM) är ett populärt mobilspel utvecklat av
Simutronics. Nida Harb III och Admiral är mobilstrategispel med mycket starka
spelarbaser, vilka förläggs av Babil Games. World at War och War and Peace:
Civil War är framgångsrika mobil-strategispel från eRepublik Labs. Online
Fussball Manager är ett ledande sportsmanagementspel. EMPIRE och BIG FARM är
stora brands som drivs av Goodgame Studios.

Nasdaq First North kortnamn: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, telefon +46 8 409 421 20

Denna information är sådan som Stillfront Group AB (publ) är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9
juli 2018 kl 08.30 CEST.


[]
PRESS RELEASE
July 9, 2018

MAU grew by 26% YoY

Stillfront Group AB ("Stillfront") systematically works with improving the
product portfolio to optimize performance and reward/risk. Among many things,
Stillfront continuously monitors the number of active users of the online games
on a monthly basis (MAU - Monthly Active User) and daily basis (DAU - Daily
Active User).

During the second quarter of 2018, the average number of MAUs was 4,237,000. The
number of DAUs was 1,021,000 on average during the quarter. The corresponding
figures for the second quarter of 2017 were 3,354,000 and 902,000 DAUs
(including Goodgame Studios). During the second quarter of 2018, the number of
MAUs increased by 26%, and the number of DAUs increased by 13%, compared with
the second quarter of 2017.

During the first quarter of 2018, the average number of MAUs was 4,893,000 and
the average number of DAUs was 1,115,000 (including Goodgame Studios). Thus, the
second quarter 2018 showed a decrease of 13% regarding the number of MAUs and a
decrease of 8% regarding the number of DAUs as compared with the first quarter
of 2018.

During the second quarter of 2018, Unravel Two was launched, which is not
included in the DAU/MAU numbers. EMPIRE: Millennium Wars for browsers was
launched during the last days of the quarter. In addition, Football Empire was
launched during the quarter, which is co-published by Stillfront Group, but not
included in the DAU/MAU numbers. Thus, no online games that had any material
impact on the DAU or MAU numbers were launched during the second quarter of
2018. The three strong launches of Q4 2017 (Nida Harb 3, BIG FARM: Mobile
Harvest and War and Peace: Civil War) continue to the refine their userbases.
This has led to a slightly smaller number of users as compared to the last
quarter, but with higher engagement and monetization.

In total, the above numbers pertain to the 22 largest online games as ranked by
revenues, i.e. Call of War, Supremacy 1914, Conflict of Nations, ManagerZone,
DragonRealms, GemStone IV, SIEGE: Titan Wars, Tank Storm, Admiral, Nida Harb 3,
Age of Lords, World at War, War and Peace: Civil War, eRepublik.com, Online
Fussball Manager, Goodgame Poker, Legends of Honor, Goodgame Empire, EMPIRE:
Four Kingdoms, Big Farm, BIG FARM: Mobile Harvest and EMPIRE: Millennium Wars.
The numbers for Goodgame Studios (acquired in January 2018) have been included
historically to improve comparability.

Jörgen Larsson, CEO, Stillfront Group, comments

"Our hit launches from Q4 2017 continue to deliver, while our older games
continue to entertain players with new content and continuous updated.
Stickiness (DAU/MAU ratio) continued to grow this quarter as well, and the
monetization of our games continues to be very strong. I look forward to many
interesting new launches during the second half of the year, with the strongest
pipeline of new games we''ve ever had", Jörgen Larsson, CEO, Stillfront Group
comments.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT:

Jörgen Larsson, CEO
Phone: +46 703 211 800
jorgen@stillfront.com

Sten Wranne, CFO
Phone: +46 705 851 258
sten@stillfront.com

ABOUT STILLFRONT

Stillfront is a group of independent creators, publishers and distributors of
digital games - with a vision to become the leading group of indie game creators
and publishers. Stillfront operates through nine near-autonomous subsidiaries:
Bytro Labs in Germany, Coldwood Interactive in Sweden, Power Challenge in the UK
and Sweden, Dorado Online Games in Malta, Simutronics in the United States,
Babil Games in UAE and Jordan, eRepublik in Ireland and Romania, OFM Studios in
Germany and Goodgame Studios in Germany. Stillfront''s games are distributed
globally. The main markets are Germany, the United States, France, UK and MENA.
For further information, please visit www.stillfront.com.

SELECTED GAMES

Stillfront''s portfolio includes games across multiple platforms. Unravel and
Unravel Two are widely acclaimed console games developed by Coldwood in
collaboration with Electronic Arts. Supremacy 1914 and Call of War are high-
immersion war strategy games developed by Bytro Labs. ManagerZone is a sports
management strategy game launched in 2001. DragonRealms and GemStone IV are MUD-
style games with a very loyal player base. Siege: Titan Wars(TM) is a popular
mobile game developed by Simutronics. Nida Harb III and Admiral are mobile
strategy games with very strong player bases, which are published by Babil
Games. World at War: WW2 and War and Peace: Civil War are a successful mobile
strategy games developed and published by eRepublik Labs. Online Fussball
Manager is a leading sports management game. EMPIRE and BIG FARM are major
brands operated by Goodgame Studios.

Nasdaq First North Ticker Symbol: SF
Certified Adviser: Avanza Bank, phone +46 8 409 421 20

This information is information that Stillfront Group AB (publ) is obliged to
make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was
submitted for publication, through the agency of the contact person set out
above, at 08.30 CEST on Jul 9, 2018.


[]

Nyhetsbrev