NYHETER

2018 7 nov 18:08 First North
House of Friends AB : Kallelse till extra bolagsstämma i House of Friends AB (publ)
Aktieägarna i House of Friends AB (publ), 556567-4941, kallas härmed till extra
bolagsstämma torsdagen den 22 november 2018 kl. 16.00 i bolagets lokaler på
Skeppsbron 34, Stockholm.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den
16 november 2018;
· dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 16 november 2018 per
telefon (08-527 70 882), e-post (bolagsstamma@lindahl.se) eller post (House of
Friends AB, c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Sarah Rehnström, Box 1065, 101 39
Stockholm). Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer
samt gärna adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett eller
två biträden till extra bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos bolaget
enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt att
delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara
verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) fredagen den 16 november 2018
och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare som avser att närvara genom ett eller flera ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska uppvisa
registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de
personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för
aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan
behörighetshandling) får inte vara utfärdade tidigare än fem år före extra
bolagsstämman. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan
behörighetshandling) bör biläggas anmälan enligt ovan. Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud hålls tillgängligt på bolagets
hemsida, www.houseoffriends.se.

I samband med anmälan kommer bolaget att behandla de personuppgifter som
efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från
aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud
och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för
stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer
endast användas för denna extra bolagsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

På extra bolagsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Utseende av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av styrelsearvode
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
11. Miltton & Friends AB:s förslag till beslut om företrädesemission av aktier
12. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman väljer advokat Johan Hessius från
Advokatfirman Lindahl till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 8)

Aktieägaren Miltton & Friends AB (”Miltton”), representerande 24 284 746 aktier
och röster, motsvarande cirka 87,48 procent av det totala antalet aktier och
röster, i House of Friends, föreslår att antalet styrelseledamöter i House of
Friends ska vara tre utan suppleanter.

Fastställande av styrelsearvode (punkt 9)

Miltton föreslår att arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med
utgången av årsstämman 2019 ska utgå med sammanlagt 375 000 kronor att fördelas
mellan ledamöterna enligt följande: ordföranden ska erhålla 185 000 kronor och
var och en av de övriga ledamöterna ska erhålla 95 000 kronor.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 10)

Miltton föreslår nyval av Gunilla Herlitz, Charlotta Rosenlew och Markus Oksanen
till styrelseledamöter för tiden till och med utgången av årsstämman 2019. Till
styrelseordförande föreslås Gunilla Herlitz.

Gunilla Herlitz är född 1960 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan
i Stockholm samt en examen från Poppius Journalistskola. Hon är idag VD för
Miltton Group Oy:s svenska dotterbolag Miltton Labs AB. Gunilla Herlitz har
tidigare varit bl.a. chefredaktör och VD för Dagens Industri och Dagens Nyheter
samt affärsområdesansvarig för Bonniers alla dagstidningar och ingick i Bonniers
koncernledning under åren 2011–2016. Gunilla Herlitz äger inga aktier i House of
Friends.

Charlotta Rosenlew är född 1966 och har en ekonomie magisterexamen från svenska
Handelshögskolan i Helsingfors. Hon har arbetat som företagare och rådgivare med
fokus på redovisnings- och skattetekniska frågor sedan 1991. Charlotta Rosenlew
har arbetat i Miltton-koncernen sedan starten 2001, bortsett från åren
2014–2018. Sedan april är hon VD för Fore Management Consulting Oy (moderbolag i
Miltton-koncernen) med fokus på ekonomi, beskattning, finansiering och avtal.
Charlotta Rosenlew äger inga aktier i House of Friends.

Markus Oksanen är född 1976 och har en juris magisterexamen från Helsingfors
Universitet. Han är bolagsjurist och arbetar främst med företagsförvärv och
riskkapitalsrelaterade frågor. Markus Oksanen är advokat och partner på den
internationella advokatbyrån DLA Piper. Markus Oksanen äger inga aktier i House
of Friends.

Förslaget innebär därmed att Johan Hessius uppdrag som styrelseledamot och
ordförande för styrelsen upphör samt att Eva Fors, Samir Taha och Pär Roosvalls
uppdrag som styrelseledamöter i bolaget upphör.

Milttons förslag till beslut om företrädesemission av aktier (punkt 11)

Aktieägaren Miltton föreslår att stämman i House of Friends beslutar om
nyemission av aktier enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 110 385,90 kronor genom
nyemission av högst 11 103 859 aktier i bolaget.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid
1 befintlig aktie ska berättiga till 2 teckningsrätter och 5 teckningsrätter ska
berättiga till teckning av 1 ny aktie.
3. Teckningskursen ska vara 2,16 kronor per aktie.
4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade
att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara 29 november 2018.
5. Teckning av aktier ska ske under en teckningstid från och med den 3 december
2018 till och med den 17 december 2018. Styrelsen ska ha rätt att besluta om
förlängning av teckningstiden.
6. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av
teckningsrätter) ska ske genom betalning. Teckning utan företrädesrätt ska ske
på teckningslista.
7. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen,
inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier
tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske
till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall
dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till
deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom
lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i
nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan
erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier
som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
8. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas
senast tre bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska ha
rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
9. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant.
10. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är
införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken följande bolagsstämma
efter det att de nya aktierna har införts i aktieboken.
11. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre
ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering
av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra
formella krav.

ÖVRIGT

Aktieägarna äger rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören
lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen för extra bolagsstämman. Styrelsen och verkställande direktören
ska lämna sådana upplysningar vid extra bolagsstämma om det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget.

Milttons fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget på adress Skeppsbron 34,
111 30 Stockholm samt på bolagets webbplats, www.houseoffriends.se, senast den 8
november 2018, och översänds på begäran till aktieägare som uppger sin
postadress.

Stockholm i november 2018

House of Friends AB (publ)

Styrelsen

Nyhetsbrev