NYHETER

2019 4 mar 14:00 First North
Diamyd Medical AB (publ) : Ny publikation stödjer Diamyd Medicals patenträttigheter kring GABA
En ny vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Journal of Diabetes Research
stödjer tidigare resultat som ligger till grund för patentansökningar som Diamyd
Medical exklusivt licensierar från University of California, Los Angeles (UCLA).
Studien visar att behandling med GABA i kombination med det GABA
-receptormodulerande ämnet Alprazolam ger ökad effekt på överlevnad och tillväxt
av insulinproducerande celler i djur.
Arktikelförfattarna, verksamma vid UCLA, har undersökt påverkan av GABA och det
GABA-receptormodulerande ämnet Alprazolam på diabetiska möss som transplanterats
med humana Langheranska öar från bukspottkörteln. I enlighet med deras tidigare
publicerade resultat på odlade celler resulterade behandling med GABA och
Alprazolam var för sig i minskad celldöd och ökad tillväxt av
insulinproducerande celler. Behandling med kombinationen av de båda ämnena gav
ytterligare ökad effekt. Alprazolam ökade också GABAs förmåga att hindra
immunreaktioner.

Resultaten stödjer patentansökningar som Diamyd Medical exklusivt licensierar
från UCLA för terapeutisk användning av GABA med positiva allosteriska
modulatorer av GABAA-receptorn för att förstärka återskapandet och överlevnad av
betaceller, samt immunmodulering. I Diamyd Medicals patenträttigheter ingår även
en annan exklusiv licens från UCLA inklusive ett centralt patent med löptid till
2031 för kombinationsbehandling av typ 1-diabetes med GABA och GAD65, samt egna
patentansökningar.

Både GABA och Alprazolam är kända substanser, vilket ger möjlighet till snabbare
utveckling till marknad. GABA behandling utvärderas för tillfället i två
prövarinitierade kliniska studier i type 1-diabetes patienter. Resultat från den
fullrekryterade studien som pågår på University of Alabama at Birmingham under
ledning av professor Kenneth McCormick förväntas sista kvartalet 2019. Den
inledande säkerhetsdelen av studien ReGenerate-1 med Diamyd Medicals GABA
-baserade prövningsläkmedel Remygen® pågår vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
under ledning av professor Per-Ola Carlsson. Studierna utvärderar säkerheten
samt effekten av GABA på återskapandet av egen insulinproducerande förmåga i
diabetes i syfte att lägga grunden för en större och möjligtvis pivotal studie.

Artikeln, ”A Clinically Applicable Positive Allosteric Modulator of GABA
Receptors Promotes Human ß-Cell Replication and Survival as well as GABA’s
Ability to Inhibit Inflammatory T Cells”, författad av Jide Tian, Hoa Dang,
Nataliya Karashchuk, Irvin Xu, och Daniel L. Kaufman, har publicerats på Journal
of Diabetes Research hemsida och finns tillgänglig via länken
https://www.hindawi.com/journals/jdr/2019/5783545/abs/

Om typ 1-diabetes
Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som innebär att betacellerna, de celler i
bukspottkörteln som bildar insulin, bryts ner av det egna immunförsvaret. Typ 1
-diabetes saknar botemedel och är förknippat med allvarliga kort- och
långsiktiga komplikationer som akuta blodsockerfall (hypoglykemi), hjärt
-kärlproblem, njurskador och nervskador som leder till stort mänskligt lidande
och höga kostnader för samhället.

Då sjukdomen diagnostiseras har patienten endast cirka 20% kvar av sin egna
insulinproduktion, ett akut livshotande tillstånd. Livsupprätthållande
insulinbehandling krävs samtidigt som blodsockerbalansen måste övervakas dygnet
runt, för resten av livet. De flesta patienterna har ingen mätbar
insulinproduktion kvar några år efter diagnos och det ökar i sin tur märkbart
risken för allvarliga diabetesrelaterade komplikationer.

Behovet av sjukdomsmodifierande läkemedel som kan bevara och öka den egna
insulinproduktionen i typ 1-diabetes är därmed mycket stort. Diamyd Medicals
prövningsläkemedel, Diamyd® och Remygen®, utvecklas för att tillgodose behovet
av nya läkemedel som kan förhindra framtida diabetesrelaterade komplikationer.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga
inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom
stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik
immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Diamyd® har
visat på god säkerhet i studier på med mer än 1000 patienter samt på effekt i
vissa prespecificerade subgrupper. Utöver Bolagets egen europeiska fas II-studie
DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår fyra
prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det
orala GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen®. En prövarinitierad Remygen
-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år har startat vid
Uppsala Akademiska Sjukhus. En prövarinitierad placebokontrollerad studie med
GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår också
vid University of Alabama at Birmingham. Exklusiva licenser för GABA och
positiva allosteriska modulatorer av GABA-receptorer avseende behandling av
diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet
Diamyd® och Remygen® centrala tillgångar i bolaget. Diamyd Medical är vidare en
av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det
medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA och i
genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B.
FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; Tel: +46 8-528 00 399, E-post:
info@fnca.se.
För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com
Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8
661 63 68
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 mars 2019 kl 14:00 CET.

Nyhetsbrev