EMISSION

Transiro Int. AB

Lista Nordic MTF
Teckningstid 10 jan - 24 jan
Bransch
Emissionsbelopp 12,55 MSEK
Teckningskurs 0,08 SEK per aktie
Villkor Företrädesrätt 2:1. Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller 2 teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Likviddag
Teckning
Prospekt (pdf-fil)
Anmälan (pdf-fil)
Teckningsposter
Noteringsdag

Nyhetsbrev