NYHETER

2018 9 jul 08:32 First North
Xintela AB : Xintela tecknar Letter of Intent med CO.DONXintela signs Letter of Intent with CO.DON

XINTELA TECKNAR LETTER OF INTENT MED CO.DON

Xintela AB (publ) tillkännager idag att bolaget har undertecknat ett Letter of
Intent (avsiktsförklaring) med det ledande europeiska cellterapibolaget CO.DON.
Parterna avser att utveckla en stamcellsprodukt för behandling av artros,
baserat på Xintelas stamcellsteknologi. CO.DON kommer att betala en
exklusivitetsavgift för en 6-månaders period, under tiden som ett
samarbetsavtal ska färdigställas.

Xintela och CO.DON avser att gemensamt utveckla stamceller för behandling av
ledbroskskador, inklusive artros, på de europeiska och nordamerikanska
marknaderna. Parterna har inlett diskussioner kring ett joint venture upplägg
där Xintela kommer att tillhandahålla sin markör- och stamcellsteknologi samt
GMP-produktionskapacitet. CO.DON kommer att tillföra finansiering och kompetens
inom klinisk utveckling och kommersialisering. Den slutliga strukturen och
villkoren för samarbetet återstår att fastställa.

- Detta kan vara en mycket fördelaktig möjlighet för Xintela. Samarbetet kommer
att tillföra all finansiering för utveckling av en stamcellsprodukt redan från
det prekliniska stadiet. Detta skulle göra det möjligt för Xintela att helt
fokusera på produktutveckling och tillverkning av stamceller för kliniska
prövningar. Dessutom kommer CO.DON att tillföra värdefull kompetens inom
klinisk utveckling, regulatoriska frågeställningar och marknadsföring. Genom
att samarbeta med ett etablerat cellterapibolag som CO.DON kan vi minska risker
och förkorta tiden till marknaden, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.

- Det planerade samarbetet med Xintela erbjuder CO.DON möjligheten att inta en
ledande roll i utvecklingen av en framåtblickande teknologi och tillsammans med
Xintela bidra till en möjlig utveckling av en hållbar och orsaksinriktad
behandling för en av de största folksjukdomarna av vår tid, artros. Vi skulle
vilja ta vara på denna möjlighet med vår partner Xintela och ser fram emot och
mycket positivt på kommande diskussioner, säger CO.DONs vd och projektansvarig
Ralf M. Jakobs.

Om CO.DON
CO.DON AG utvecklar, producerar och marknadsför autologa cellterapier för
minimal invasiv reparation av broskskador i knäleder efter traumatiska eller
degenerativa defekter. Spherox är en cellterapiprodukt som använder enbart
patientens egna broskceller ("autologa kondrocyter"). Behandlingen har använts
på över 200 kliniker för att behandla mer än 12 000 patienter. Bolaget erhöll
marknadsgodkännande för Spherox i juli 2017. CO.DON AGs aktier är noterade på
Frankfurtbörsen (ISIN: DE000A1K0227). Ledning: Ralf M. Jakobs (CEO).

Lund, Sverige, 9 juli 2018

Xintela AB (publ)

Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Tel: 070-329 18 71
E-post: evy@xintela.se mailto:evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se http://www.xintela.se

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Mårten Svanberg, Laika Consulting
Tel: 070-362 70 05
E-post: marten.svanberg@laika.se mailto:marten.svanberg@laika.se
www.laika.se http://www.laika.se

Denna information är sådan information som Xintela AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2018
kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Xintela Pressrelease 2018-07-09 Svenska.pdf -
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23631

Om Xintela
Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och onkologi
baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK(r). Xintela
använder teknologin för att framställa och kvalitetssäkra stamceller för
behandling av ledsjukdomen artros. Studier på hästar har visat att stamcellerna
är säkra och att de har en behandlande effekt på ledbrosket och det
underliggande benet efter en skada. Xintela har nyligen etablerat en egen
GMP-anläggning för att producera stamceller för kliniska studier. I
onkologiprojektet används XINMARK(r) för att utveckla en antikropps-baserad
behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot tumörer med första inriktning på
den aggressiva hjärntumören glioblastom. Positiva prekliniska resultat från
cellstudier och djurmodell har visat att ADC-behandlingen har en målsökande och
avdödande effekt på specifika tumörceller vilket har lagt en grund för fortsatt
utveckling av bolagets onkologiverksamhet. Xintela är noterat på Nasdaq First
North Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First
North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.
XINTELA SIGNS LETTER OF INTENT WITH CO.DON

Xintela AB (publ) announces today that the company has signed a Letter of
Intent with the leading European cell therapy company CO.DON. The parties
intend to co-develop a stem cell product for the treatment of osteoarthritis,
based on Xintelas stem cell technology. CO.DON will pay an exclusivity fee for
a 6- month period, during which time a joint venture agreement will be
finalized.

Xintela and CO.DON intend to jointly develop stem cells for therapy of
cartilage disorders including osteoarthritis in the European and North American
markets. The parties have entered into discussions toward a joint venture
arrangement where Xintela will provide its marker and stem cell technology and
GMP production capabilities. CO.DON will provide funding and competence in
clinical development and commercialization. The final structure and terms of
the joint venture remain to be settled. CO.DON will pay an exclusivity fee for
6 month, during the time a possible joint venture agreement will be finalized.

"This can be a very advantageous opportunity for Xintela. The collaboration
will provide all the financing for the development of a stem cell product right
from the preclinical stage. This would allow Xintela to focus on product
development and manufacturing stem cells for clinical trials. In addition,
CO.DON would bring valuable experience in clinical trials, regulatory and
marketing. By working together with a proven cell therapy leader like CO.DON we
can lower the risk and shorten the time to market," says Xintelas CEO Evy
Lundgren-Åkerlund.

"The intended cooperation with Xintela offers CO.DON the opportunity to play a
leading role in the development of a forward-looking technology and, together
with Xintela, to contribute to the possible development of a sustainable and
causal treatment for one of the biggest "widespread diseases" of our time,
osteoarthritis. We would like to seize this opportunity with our partner
Xintela and look forward to the following discussions very positively," says
CO.DONs CEO and project manager, Ralf M. Jakobs.

About CO.DON
CO.DON AG develops, produces and markets autologous cell therapies for the
minimally-invasive repair of cartilage damage in the knee joint following
traumatic or degenerative defects. Spherox is a cell therapy product that uses
only the patients own cartilage cells ("autologous chondrocytes"). The
treatment has been used in over 200 clinics to treat more than 12,000 patients.
The company received EU marketing authorisation for Spherox in July 2017. The
shares in CO.DON AG are listed on the Frankfurt Stock Exchange (ISIN:
DE000A1K0227). Executive Board: Ralf M. Jakobs.

Lund, Sweden, 9th of July 2018

Xintela AB (publ)

Evy Lundgren-Åkerlund, CEO
Tel: 070-329 18 71
Email: evy@xintela.se mailto:evy@xintela.se
Medicon Village
223 81 Lund
www.xintela.se http://www.xintela.se

For investor relations and media questions, please contact:
Mårten Svanberg, Laika Consulting
Tel: 070-362 70 05
Email: marten.svanberg@laika.se mailto:marten.svanberg@laika.se
www.laika.se http://www.laika.se

This information is such information that Xintela AB (publ) is obligated to
publish in compliance with the EU market abuse regulation. The information was
provided, through the above contact, for publication on the 9th of July 2018,
at 08.30 CET.

The following documents can be retrieved from beQuoted
Xintela Pressrelease 2018-07-09 English.pdf -
http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23632

About Xintela
Xintela develops medical products within regenerative medicine and oncology
based on its proprietary marker technology, XINMARK(r). Xintela uses the
technology to isolate and quality assure stem cells for the treatment of the
joint disease osteoarthritis. Studies on horses have shown that the stem cells
are safe and that they have a therapeutic effect on the articular cartilage and
the underlying bone after an injury. Xintela has recently established its own
GMP-facility to produce stem cells for clinical studies. In the oncology
program, XINMARK(r) is used for the development of an antibody-based treatment
(Antibody Drug Conjugate, ADC) against specific tumors with first focus on the
aggressive brain tumor glioblastoma. Positive preclinical results from cell
studies and animal model have shown that the ADC treatment has a targeting and
killing effect on specific tumor cells supporting further development of the
companys oncology business. Xintela is listed on Nasdaq First North Stockholm
since 22 March 2016. Xintelas Certified Adviser at Nasdaq First North is Erik
Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Nyhetsbrev