NYHETER

2018 9 jul 18:45 First North
Raketech Group Holding plc : Meddelande om stabiliseringsåtgärder
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND,
SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (“Danske Bank”) meddelar att
stabiliseringsåtgärder har utförts i Raketech Group Holding plc:s (”Raketech”,
”Bolaget” eller ”Koncernen”) aktier på Nasdaq First North Premier.

Som offentliggjordes i samband med, och i prospekt avseende, erbjudandet om
förvärv av aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First
North Premier (”Erbjudandet”) har Danske Bank möjlighet, i egenskap av Global
Coordinator och Bookrunner, att genomföra transaktioner i syfte att hålla
marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade
varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North
Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som
helst under perioden som börjar den första dagen för handel i aktierna på Nasdaq
First North Premier och som avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Danske
Bank har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns
ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om den
påbörjas, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under
inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är
högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

För att täcka eventuell övertilldelning åtog sig vissa säljande aktieägare att,
på begäran av Danske Bank, sälja ytterligare 15 procent av det totala antalet
aktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande högst 2 350 350
aktier, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 30 SEK per
aktie. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas av Danske Bank helt eller delvis
inom 30 kalenderdagar från första dagen för handel av Bolagets aktier på Nasdaq
First North Premier.

Danske Bank har, i egenskap av stabiliseringsagent, meddelat att
stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s
marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North Premier enligt
nedan. Kontaktperson på Danske Bank är Niels Erik Nielsen (tel: +44 (0)20 7410
8070).

Stabiliseringsinformation:

+-----------------------+------------------------------------------------+
|Emittent: |Raketech Group Holding plc |
+-----------------------+------------------------------------------------+
|Instrument: |Aktier (MT0001390104) |
+-----------------------+------------------------------------------------+
|Erbjudandestorlek: |15 669 003 aktier (ex. Övertilldelningsoptionen)|
+-----------------------+------------------------------------------------+
|Erbjudandepris: |SEK 30 |
+-----------------------+------------------------------------------------+
|Marknad: |Nasdaq First North Premier |
+-----------------------+------------------------------------------------+
|Ticker: |RAKE |
+-----------------------+------------------------------------------------+
|Stabiliseringsansvarig:|Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial |
+-----------------------+------------------------------------------------+

Stabiliseringstransaktioner:

+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|Datum |Kvantitet|Pris |Pris |Pris |Valuta|Handelsplats |
| | |(lägsta)|(högsta)|(volymviktat| | |
| | | | |genomsnitt) | | |
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|29 Jun|1 450 |26,99  |30,00  |29,02  |SEK |Nasdaq First |
|2018  |000  | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|2 Jul |120 000  |28,49  |29,00  |28,66  |SEK |Nasdaq First |
|2018  | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|3 Jul |35 000  |28,71  |29,50  |29,34  |SEK |Nasdaq First |
|2018  | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|4 Jul |80 000  |28,70  |29,50  |29,05  |SEK |Nasdaq First |
|2018  | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|5 Jul |80 000  |29,00  |29,70  |29,37  |SEK |Nasdaq First |
|2018  | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|6 Jul |50 000  |29,55  |29,92  |29,74  |SEK |Nasdaq First |
|2018  | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+
|9 Jul |8 376 |29,90 |30,00 |29,97 |SEK |Nasdaq First |
|2018 | | | | | |North Premier|
+------+---------+--------+--------+------------+------+-------------+

Denna information är sådan information som Raketech Group Holding plc är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014.
Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för
offentliggörande kl. 18:45 (CET) den 9 juli 2018.

Erik Penser Bank AB agerar Certified Adviser åt Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Holmberg, VD / michael@raketech.com

Andreas Kovacs, CFO / andreas.kovacs@raketech.com

https://raketech.com

Raketech Group Holding plc

6 Paceville Avenue, St Julian’s, STJ 3109, Malta

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier
eller andra värdepapper i Raketech. Inbjudan till berörda personer att förvärva
aktier i Raketech kommer endast att ske genom det prospekt som hänvisas till i
detta pressmeddelande. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer,
finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta
pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte
ett prospekt. Investerare bör inte förvärva värdepapper angivna i detta
pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt
som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Raketech har registrerats eller kommer att
registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act av 1933
(”Securities Act”), eller hos någon annan regulatorisk myndighet för värdepapper
i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i
Raketech får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller
distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden
avseende aktier eller andra värdepapper i Raketech genomförs i USA. Det finns
heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i Raketech,
eller genomförande ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i
USA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan
åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan
åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som
följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana
restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att
efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information som
återspeglar Raketechs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”,
”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta,
utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till sin
natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom
den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de
framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart
vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

I samband med Erbjudandet kan Danske Bank komma att delta i transaktioner som
stabiliserar, vidmakthåller eller på annat sätt påverkar priset på aktierna i
upp till 30 dagar från första dagen för handel i aktierna. Mer specifikt har
SEB, Säljande Aktieägare och Raketech överenskommit att uppdra åt Danske Bank, i
egenskap av stabiliseringsagent (”Stabiliseringsagent”), att kunna övertilldela
aktier eller utföra transaktioner i syfte att stödja aktiernas marknadspris på
en högre nivå än som annars skulle råda. Stabiliseringsagenten och dess
representanter är inte skyldiga att delta i några av dessa åtgärder och det
finns därför inte någon garanti för att dessa åtgärder kommer att vidtas. Om de
vidtas kan Stabiliseringsagenten eller dess representanter avbryta någon av
dessa aktiviteter när som helst och de måste avslutas vid slutet av den 30
-dagarsperiod som omnämns ovan. Förutom vad som krävs enligt lagar och regler
har Stabiliseringsagenten inte för avsikt att offentliggöra omfattningen av
några stabiliseringstransaktioner.

Om Raketech

Raketech är en onlinebaserad marknadsföringsaktör vars primära verksamhet går ut
på att erbjuda produkter genom vilka Bolaget kan vägleda sport- och
spelintresserade användare på iGamingmarknaden till de bästa speltjänsterna.
Genom att tillhandahålla produkter med högkvalitativt och aktuellt innehåll ökar
Koncernen användares medvetenhet om olika speloperatörers och andra annonsörers
erbjudanden för att därigenom underlätta användares val av sluttjänst. För mer
information besök www.raketech.com.

Nyhetsbrev