NYHETER

2019 20 mar 10:01 First North
Cyxone AB : Cyxone tillkännager strategisk avsikt att positionera sin läkemedelskandidat T20K i MS som ett profylaktiskt medel
Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade
idag att prekliniska rön stödjer positioneringen av dess läkemedelskandidat T20K
som ett profylaktiskt medel för behandling av multipel skleros (MS). Detta
indikerar att substansen skulle kunna användas för tidig intervention av MS,
vilket skulle mildra eller förebygga MS-skov och potentiellt sett till och med
kunna fördröja sjukdomens progression. Tidig sjukdomsintervention, som detta, är
för närvarande inte målinriktning för någon annan tillgänglig behandling.
De prekliniska studier som utfördes förra året gav ytterligare förståelse för
läkemedelskandidaten T20K och resultaten indikerar att läkemedlet skulle kunna
användas för att förebygga eller sakta ner sjukdomsprogressionen i MS. Ny
kunskap om hur T20K absorberas och distribueras i kroppen tyder på att
läkemedlet skulle kunna administreras i låga doser varannan vecka eller till och
med månadsvis, vilket på längre sikt kan ge en betydande positiv inverkan på MS
-patienters livskvalitet. En förlängd läkemedelsutsöndring från vävnad skulle
innebära att endast mycket små mängder av T20K skulle cirkulera i patientens
kropp vid varje givet tillfälle, vilket markant reducerar risken för systemisk
toxicitet. Ett läkemedel med en såpass låg toxicitetsnivå kan eventuellt ges
till patienter redan vid fastställd diagnos, eller kort därefter, vilket har
potential att sakta ned sjukdomens progression i jämförelse med patienter som
inte får tidig intervention med T20K. Detta skulle innebära att patientens nästa
MS-skov signifikant skulle fördröjas och eventuellt också ha mildare symptom.
Denna strategiska riktning kommer att positionera T20K som en ny behandlingsform
inriktad på att förebygga eller mildra MS-skov snarare än på att behandla aktiva
MS-skov, vilket är nuvarande standardbehandling.

Kjell G. Stenberg, VD för Cyxone, kommenterade: ”Om T20K fortsätter att
demonstrera sin effekt också i studier i människa, vilket vi inte har några
motsägande indikationer till, så tror vi att detta kan transformera sättet hur
vi ser på autoimmuna sjukdomar såsom MS. Både hur vi behandlar sjukdomen men
också hur patienter upplever en diagnos då deras utsikter skulle förändras. Då
T20K är ett naturligt växtprotein, en cyklotid som anses vara en ideal ’mall’
för nya läkemedel, är vi ivriga att få veta mer om dess förmågor i kommande
kliniska studier.”

Cyxone genomför just nu de slutgiltiga förberedelserna inför starten av den
första studien i människa, även kallat en fas 1-studie. Ansökan om att få
påbörja den kliniska prövningen kommer att skickas in under det andra kvartalet
2019. Det fortsatta arbetet med T20K kommer att ha ett viktigt fokus på att
finna en dosregim som effektivt bromsar sjukdomens progression utan att skada
andra vitala kroppsfunktioner, varför fas 1-studien i friska frivilliga personer
kommer att vara avgörande för företagets fortsatta strategiska planering.

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2019,
10.00.

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva
uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller
endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och
utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och
osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt
från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av
immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex.
multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger
på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel
som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika
immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt
behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra
livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två
läkemedelskandidater, T20K mot MS i prekliniskt program samt Rabeximod för
ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq
First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50,
ca@mangold.se. www.cyxone.com